Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Apie lopšelį-darželį

Darželyje vaikais rūpinasi 24 kvalifikuoti pedagogai, 12 auklėtojos padėjėjų.

Logopedas teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo  sutrikimų.

Iš viso įstaigoje dirba 53 darbuotojai.

Pedagogų kvalifikacija

Įstaigoje veikla vykdoma vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Rytas“ nuostatais, Strateginiu veiklos planu, Pastatų ir inžinerinės įrangos remonto darbų planu.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa  „Spindulėlis“, „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, įstaigos bei grupių metų veiklos programomis, individualiomis vaikų ugdymo(si) programomis.

Jau daug metų sėkmingai plėtojamos vaikų ugdymo(si) veiklos pakraipos: etnokultūra, sveika gyvensena, pažintinė-tiriamoji veikla, meninė raiška. Išskirtinį dėmesį skiriame sveikos gyvensenos įgūdžių, tautiniam ir ekologiniam vaikų ugdymui(si).

Įstaigos ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai aktyviai dalyvauja respublikos ir miesto institucijų organizuojamuose renginiuose: parodose, konkursuose, projektuose, akcijose.

Pedagogų tarybos posėdžiuose bei metodiniuose pasitarimuose analizuojamas ugdymo procesas ir jo efektyvumas.

Tėveliai – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, pedagogų bendradarbiai ir pagalbininkai.

 

Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka