Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Nuotolinis ugdymas

Vilniaus lopšelyje-darželyje "Rytas" karantino laikotarpiu buvo vykdomas nuotolinis ugdymas ikimokyklinio amžiaus grupėms. Vaikams buvo taikomas mišrus ugdymas: vaikams, kurie lankė darželį, ugdymas buvo organizuojamas įprastu būdu, o namie esantiems vaikams - užtikrinamas nuotolinis ugdymas.

Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas" organizavo nuotolinį ugdymą tokiais būdais:

Organizuotas nuotolinis ugdymas pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa "Spindulėlis" ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (2020);

Naudotos šios nuotolinio ugdymo(si) aplinkos: lopšelio-darželio el. dienynas "Mūsų darželis", uždaros darželio grupių "Facebook" grupės, elektroninis paštas, kitos ryšio priemonės;

Vaikų tėvai (globėjai), esant techninėms galimybėms, buvo kviečiami elektroniniame dienyne "Mūsų darželis", uždarose darželio grupių "Facebook" grupėse dalintis patirtimi, įkeliant vaikų atliktų užduočių nuotraukas, užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti vaikų ugdymo(si) rezultatus;

Siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, vaikai, padedant suaugusiesiems, vaikų tėvai (globėjai), mokytojai papildomai galėjo rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip virtualias konferencijas el. dienyne "Mūsų darželis", bendrauti uždarose "Facebook" grupėse, susirašinėti el. paštu, skambinti telefonu ar susirašinėti SMS žinutėmis.

Atnaujinta: 2024-05-20
  • Musų darželis sistema
  • Informacija tėveliams
  • Darželio naujienos
  • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka