Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 • Nijolė Ramoškienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
 • Zita Ivaškienė - logopedė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
 • Ligira Jankauskienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (komisijos sekretorė);
 • Rima Momeniškytė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Irena Meškauskienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Irena Vencienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Vaiko gerovės komisija:

 1. Gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo(si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio vertinimo;
 2. Kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 3. Konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo(si) klausimais;
 4. Aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
 5. Gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
 6. Teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo.

 

Atnaujinta: 2024-05-20
 • Musų darželis sistema
 • Informacija tėveliams
 • Darželio naujienos
 • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka