Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Įstaigos taryba

Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems įstaigos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Įstaigos tarybos sudėtis:

 • Jūratė Surudienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos pirmininkė);
 • Akvilė Okmanaitė-Račkauskienė - tėvų atstovė (tarybos pirmininkės pavaduotoja);
 • Julija Pančenko - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos sekretorė);
 • Žana Tichanovič - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos narė);
 • Lilija Šartnerienė - sandėlininkė (darbuotojų atstovė);
 • Toma Amanavičienė - tėvų atstovė;
 • Audronė Kanopkinienė - tėvų atstovė;
 • Maksim Čemakin - tėvų atstovas;
 • Anželika Vėžienė - |Lazdynų "Ryto" bendruomenės atstovė.

Įstaigos taryba:

 1. Teikia siūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 2. Pasirenka įstaigos veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 3. Pritaria įstaigos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems įstaigos direktoriaus;
 4. Teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
 5. Svarsto įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
 6. Kiekvienais metais svarsto ir vertina įstaigos vadovo metinę veiklos ataskaitą, o ją įvertinus nepatenkinamai - kreipiasi į merą prašydama įvertinti direktoriaus darbą;
 7. Turi teisę gauti visą informaciją apie įstaigos veiklą;
 8. Svarsto metodinės tarybos, kitų savivaldos institucijų ar įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia įstaigos direktoriui siūlymus;
 9. Svarsto įstaigos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugaus vaikų ugdymo ir saugių darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 10. Svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus su jos kompetencija susijusius klausimus.
Atnaujinta: 2024-05-20
 • Musų darželis sistema
 • Informacija tėveliams
 • Darželio naujienos
 • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka