Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba - nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos sudėtis:

 • Nijolė Ramoškienė - direktorės pavaduotoja ugdymui (tarybos pirmininkė);
 • Vilma Puodžiūnienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos sekretorė);
 • Irena Meškauskienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos narė);
 • Žana Tichanovič - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos narė);
 • Gražina Čekavičienė - mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (tarybos narė);
 • Rima Tumėnienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos narė);
 • Jūratė Surudienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (tarybos narė);
 • Zita Ivaškienė - logopedė (tarybos narė);
 • Jūratė Bortkevičienė - psichologė (tarybos narė);

Pedagogų taryba:

 1. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;
 2. Analizuoja įstaigos ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 3. Analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
 4. Skatina naujovių paiešką ir gerosios praktikos sklaidą;
 5. Sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
 6. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis;
 7. Atviru balsavimu renka atstovus į įstaigos tarybą;
 8. Teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo;
 9. Pritaria įstaigos vidaus tvarkos taisyklėms.
Atnaujinta: 2024-05-20
 • Musų darželis sistema
 • Informacija tėveliams
 • Darželio naujienos
 • Vaikų maitinimas
Pamokų laikas
Pertrauka